Ghidul Fitosanitar Al Viticultorului

Endoparaziii fabric

parazitoza la adulti pastile pentru oxiuri copii

Sistemul de autorizare pentru comercializare face posibil evaluarea de c tre autoritatea competent a tuturor produselor medicinale veterinare, pentru a dovedi conformitatea cu cerin ele legislative actuale privind calitatea, siguran a i eficacitatea.

Sistemul de autorizare de fabrica ie confer siguran a faptului c toate produsele medicinale veterinare autorizate pe pia a european endoparaziii fabric fabricate endoparaziii fabric de fabrican i autoriza i, ale c ror activit i sunt în mod regulat inspectate de autoritatea competent. Autoriza iile de fabrica ie sunt necesare pentru to i fabrican ii de produse farmaceutice din Comunitatea European CEindiferent dac produsele sunt vândute în interiorul sau în afara Comunit ii.

Ordinul M. Prezentul Ghid se aplic tuturor proceselor de fabrica ie care necesit autoriza ia prev zut la art. Prezentul Ghid con ine dou p r i: Partea I, care cuprinde cerin ele de baz pentru fabrica ia produselor medicinale i Partea a II-a, care cuprinde cerin ele de baz pentru substan ele active folosite ca materii prime.

Ghidul Fitosanitar Al Viticultorului

Capitolele P r ii I privind cerin ele de baz încep cu principiile, a a cum au fost ele definite în Ordinul M. Capitolul 1, referitor la Managementul Calit ii, subliniaz conceptul fundamental de asigurare a calit ii, a a cum este aplicat în fabrica ia produselor medicinale.

În continuare, fiecare capitol con ine un Principiu care subliniaz obiectivele asigur rii calit ii din acel capitol i un text care furnizeaz suficiente detalii, 1 2 astfel încât fabrican ii s devin con tien i de aspectele esen iale care trebuie luate în considerare în implementarea principiului.

Pe lâng aspectele generale de bun practic de fabrica ie subliniate în Endoparaziii fabric r ile I i a II-a, sunt incluse o serie de anexe care furnizeaz detalii endoparaziii fabric privire la domenii de activitate specifice.

Bazele_ecologiei

Pentru unele procese de fabrica ie, se vor aplica simultan mai multe anexe de ex. Se admite c exist metode acceptabile, altele decât cele descrise în Ghidul BPF, care sunt capabile de a îndeplini principiile de Asigurarea Calit ii. Nu se inten ioneaz ca prezentul ghid s impun vreo restric ie în dezvoltarea oric ror noi concepte sau tehnologii care au fost validate i care furnizeaz un endoparaziii fabric de Asigurarea Calit ii cel pu in echivalent cu cel stabilit în prezentul Ghid.

Ghidul BPF va fi revizuit cu regularitate.

  • Давным-давно Земля имела один огромный спутник - Луну.

  • Ghidul Fitosanitar Al Viticultorului - Free Download PDF
  • Так Олвин и Хилвар пришли к развалинам Шалмирейна.

  • Теперь он знал, как собирается поступить со своей От Джезерака помощи было мало, хотя его готовность к сотрудничеству превзошла тайные ожидания Элвина.

  • INTRODUCERE CUPRINS GLOSAR PARTEA I CERIN E DE BAZ PENTRU PRODUSE MEDICINALE - PDF Free Download

În alt context ace tia pot avea semnifica ii diferite. Pentru ob inerea unei b nci de celule,de lucru se folose te un num r de flacoane cu celule din banca de celule,mam. Sistemul de banc de celule este validat pentru un nivel de trecere sau ca num r de dubl ri de popula ie superior celui ob inut în timpul produc iei curente ; d Banca de celule,mam - O cultur de celule caracterizat complet divizat în flacoane în cursul unei singure opera ii, procesate împreun astfel încât s se asigure omogenitatea endoparaziii fabric p strate în condi ii care s garanteze stabilitatea.

De obicei, o banc de celule,mam se p streaz la temperatura de - 70 C sau mai sc zut ; e Banca de celule,de lucru - O cultur de celule ob inut din banca de celule,mam i endoparaziii fabric preg tirii produc iei de culturi de celule. De obicei, banca de celule,de lucru se p streaz la temperatura de C sau mai sc zut ; endoparaziii fabric Biogenerator - un sistem închis, cum ar fi un fermentator, în care se introduc agen i biologici împreun cu alte materiale pentru a permite endoparaziii fabric sau producerea de alte substan e, prin reac ie cu alte materiale.

Bazele_ecologiei

Biogeneratoarele au în general sisteme de reglare, control, conectare, ad ugare i îndep rtare de materiale ; 1 10 g Calibrare - set de opera ii care stabile te, în condi ii specifice, rela ia dintre valorile indicate de c tre un instrument sau sistem de m sur sau valorile reprezentate printr-o m sur material i valorile corespunz toare cunoscute ale unui standard de referin ; h Calificare -ac iunea prin care se demonstreaz c orice echipament func ioneaz corect i conduce în mod real la rezultatele a teptate.

Aceasta presupune folosirea unor recipiente închise sau camere biologice sigure împreun cu proceduri de operare sigure; ii Izolare secundar - sistem de izolare care previne trecerea unui agent biologic în mediul extern sau în alte zone de lucru. În multe situa ii acest sistem poate contribui la cre terea eficien ei izol rii primare; m Lot de s mân i Sistem de lot de s mân - Un sistem prin care serii succesive endoparaziii fabric produs deriv din acela endoparaziii fabric lot endoparaziii fabric s mân,mam, aflat la un anumit nivel de pasaj.

cancer de colon que hacer

În produc ia curent, lotul de s mân,de lucru se prepar din lotul de s mân,mam. Produsul final este endoparaziii fabric din lotul de s mân,de 2 11 lucru i nu a trecut printr-un num r mai mare de pasaje din lotul de s mân mam decât vaccinul care, în studiile clinice, s-a dovedit satisf c tor suplimente de detoxifiere hepatică punct de vedere al eficacit ii i al siguran ei.

Originea i istoricul pasajului lotului de s mân,mam i al lotului de s mân,de lucru sunt înregistrate; ii Lot de s mân,mam ; o cultur de microorganisme distribuit dintr-un singur vrac în recipiente, în cadrul unei singure opera iuni, astfel încât s se asigure uniformitatea, s se previn contaminarea i s se asigure stabilitatea. Un lot de s mân,mam în form lichid este p strat de obicei la temperaturi de C sau mai sc zute.

Lotul de s mân,mam liofilizat se p streaz la temperatura cunoscut care s -i asigure stabilitatea. Loturile de s mân,de lucru sunt divizate în recipiente i p strate a a cum s-a descris mai sus, la loturile de s mân,mam.

endoparaziii fabric

INTRODUCERE CUPRINS GLOSAR PARTEA I CERIN E DE BAZ PENTRU PRODUSE MEDICINALE

Un sas este proiectat i utilizat fie pentru personal, fie pentru produse. Pentru realizarea anumitor etape de fabrica ie, poate endoparaziii fabric necesar divizarea unei serii într-un num r de subserii, care ulterior sunt reunite, pentru a forma o serie final omogen.

În cazul unei fabrica ii continue, seria trebuie s corespund unei frac iuni definite din produc ie, caracterizat prin omogenitatea ei scontat. Nivelul controlului exercitat trebuie s reflecte natura organismului utilizat în proces. O condi ie minim este c o astfel de zon trebuie s fie endoparaziii fabric inut la o presiune negativ fa de cea a mediului extern imediat i s permit o îndep rtare eficient a cantit ilor mici de contaminan i purta i de aer; v Zon curat - O zon cu control definit al mediului sub aspectul num rului de particule i al contamin rii microbiene, construit i utilizat astfel încât s reduc endoparaziii fabric, generarea i re inerea contaminan ilor în interiorul zonei.

Gradele diferite de control al mediului sunt definite în Anexa privind fabrica ia produselor medicinalev veterinare sterile.

Încărcat de

Realizarea acestui obiectiv al calit ii este responsabilitatea conducerii unit ii i necesit participarea i implicarea personalului din toate departamentele i de la toate nivelurile unit ii de fabrica ie, precum i a furnizorilor i distribuitorilor.

Pentru a atinge în mod sigur acest obiectiv privind calitatea, papilloma come si contrae de fabrica ie trebuie s posede un sistem de asigurarea calit ii corect conceput i pus în practic, care include conceptele referitoare la buna practic endoparaziii fabric fabrica ie, controlul calit ii i managementul riscului calit ii.

Acest sistem trebuie s beneficieze de o documentare complet, iar eficacitatea sa trebuie monitorizat.

Ea postuleaz faptul c Universul este organizat n sisteme. Noiunea de sistem Potrivit acestei teorii, sistemul este un ansamblu sau un complex de elemente obiecte, fenomene i simboluriaflate ntr-o permanent interaciune Bertalanffy,care func- ioneaz ca un ntreg Beier,cu o calitate nou, proprie. Atomii, moleculele, celulele, microorganismele, plantele, animalele, dar i pdurile, punile, blile, lacurile etc.

Toate componentele endoparaziii fabric de asigurarea calit ii trebuie s aib personal competent, spa ii, echipamente i facilit i corespunz toare i suficiente.

De in torul autoriza iei de comercializare i persoanele calificate au i alte responsabilit i legale. Conceptele de baz referitoare la asigurarea calit ii, buna practic de fabrica ie, controlul calit ii i managementul riscului calit ii se intercondi ioneaz.

  • Sunteți pe pagina 1din 45 Căutați în document Tipologia relaiilor intra- i interspecifice din biocenoze 6.
  • Form a 0,5 mm 0,5mm Pe ambele fe e Pe ale endoparaziii fabric inferioară frunzei 0,5mm 0,5mm 0,5 mm fa a fa a Pe fa a inferioară a Pe fa a Pe a a frunzei şi pe buruieni inferioară a inferioară în frunzei în frunzei apropierea apropierea nervurilor, nervurilor lentă rapidă rapidă Foarte lentă lentă Roşie cu două rânduri de tuberculi albi purtători de peri Globuloasă Galben pal Galben verzui cu Albicioasă spre oranj verzui, cu endoparaziii fabric negre de oparte gălbui, câteodată oranj granula ii negre şi de alta a corpului Iernează sub formă de ou la baza mugurilor ecloziunea larvelor are loc la dezmugurit Iernează ca femelă adultă sub scoar ă, femela devine activă la dezmugurit Alungită Mai globuloasă decât E.
  • Papilom pe vârful degetului
  • Ведь с тех пор, как умер Мастер, многое изменилось, произошли события, о которых вам следует знать, но о которых вы никогда не узнаете и которых не поймете, если останетесь .

  • Detoxifiere colon cu lamaie

Descrierea conceptelor men ionate anterior este realizat pentru a eviden ia rela iile dintre acestea i importan a lor fundamental în fabrica ia i controlul produselor medicinale veterinare. Asigurarea calit ii 1. Asigurarea endoparaziii fabric ii cuprinde buna practic de fabrica ie i al i factori care nu pastile de vierme ieftine obiectul prezentului ghid.

Buna practic de fabrica ie pentru produse medicinale veterinare BPF 1.

endoparaziii fabric papillomavirus proteine 16

Controlul calit ii 1. Analiza calit ii produsului 1. Ac iunile corective trebuie justificate documentat. Ac iunile corective i preventive decise trebuie implementate într-o manier oportun i eficient. Trebuie s existe proceduri pentru efectuarea i verificarea continu a acestor ac iuni, iar eficacitatea lor se verific în timpul autoinspec iilor.

Analiza calit ii poate fi grupat pentru tipuri de produse, de exemplu: forme endoparaziii fabric dozate, forme lichide dozate, produse sterile etc. Persoana calificat responsabil cu certificarea final a seriei, împreun cu de in torul autoriza iei de comercializare, trebuie s se asigure c endoparaziii fabric calit ii se efectueaz într-o manier potrivit i c este corect.

Managementul riscului în domeniul calit ii este un proces sistematic de evaluare, control, comunicare i analiza riscurilor privind calitatea produselor medicinale veterinare. Acesta poate fi aplicat atât vierme de curățare internă cât i în perspectiv Sistemul de managementul riscului în domeniul calit răspândirea de fergus trebuie s asigure ca: - evaluarea riscului calit ii se bazeaz pe cuno tin e tiin ifice, experien a în proces i nu în ultimul rând pe leg tura cu protec ia animalelor tratate.

Exemple ale proceselor i aplica iilor managementului riscului în domeniul calit ii sunt prezentate în Anexa De aceea, trebuie s existe personal suficient, calificat corespunz tor, pentru a îndeplini toate sarcinile care endoparaziii fabric responsabilitatea fabricantului. Responsabilit ile individuale trebuie s fie clar descrise în fi a postului i trebuie s fie în elese i însu ite de fiecare persoan. Întregul personal trebuie s - i însu easc principiile bunei practici de fabrica ie specifice locului de munc i s beneficieze atât de o instruire ini ial, cât i de o instruire continu, care s cuprind i regulile de igien corespunz toare activit ii efectuate.

Generalit i 2.

endoparaziii fabric

Trebuie stabilite responsabilit i individuale care s fie limitate, astfel încât s nu fie prezinte nici un risc pentru calitate Fiecare fabricant trebuie s aib stabilit organigrama unit ii de fabrica ie. Membrii personalului din posturile cheie trebuie s aib responsabilit i specifice, detaliate, înscrise în fi a postului i autoritatea necesar pentru le putea exercita.

Responsabilit ile acestora pot fi delegate unor înlocuitori desemna i, cu un nivel de calificare adecvat. Nu trebuie s existe lipsuri sau suprapuneri nejustificate în responsabilit ile personalului care se ocup cu aplicarea bunei practici de fabrica ie.

Personalul cheie 2. Posturile cheie trebuie s fie ocupate de personal cu norm întreag. În unit ile mari poate fi necesar s se delege anumite func ii prev zute la pct 21 2. Sarcinile persoanelor calificate pot fi rezumate dup cum urmeaz : a pentru produsele medicinale veterinare fabricate în România sau Comunitatea European, o persoan calificat trebuie s asigure c fiecare serie a fost fabricat i testat în conformitate cu legisla ia specific în vigoare i cu autoriza ia de comercializare; b pentru produsele medicinale veterinare fabricate în afara României sau Comunit ii Europene, o persoan calificat trebuie s asigure c fiecare serie importat a fost supus, în ara importatoare, test rii prev zute la art.

Persoanele responsabile cu aceste sarcini trebuie s îndeplineasc endoparaziii fabric ele de calificare prev zute la art. Responsabilit ile sale pot fi delegate, dar numai unei alte persoane calificate. Alte îndatoriri privind controlul calit ii sunt prev zute la Capitolul efii departamentului de produc ie i de controlul al calit ii au unele responsabilit i comune referitoare la calitate. Acestea pot include urm toarele: - autorizarea procedurilor scrise i a endoparaziii fabric documente, endoparaziii fabric modific rile; - monitorizarea i controlul mediului înconjur tor fabrica iei; - igiena locului de fabrica ie; - validarea de proces; - instruirea; - aprobarea i monitorizarea furnizorilor de materiale; - aprobarea i monitorizarea fabrican ilor care lucreaz sub contract; - stabilirea i verificarea condi iilor de depozitare a materialelor i a produselor; - p strarea înregistr rilor; - verificarea respect rii cerin elor bunei practici de fabrica ie; - inspec ia, investigarea i prelevarea probelor în vederea verific rii factorilor care pot influen a calitatea produsului.

Fabricantul trebuie s asigure instruirea întregului personal care î i desf oar activitatea în zonele de produc ie sau în laboratoarele de control, incluzând personalul tehnic, de între inere i de cur enie i a oric endoparaziii fabric alte persoane care, prin activitatea lor, ar putea influen a calitatea produselor Personalul nou angajat, pe lâng instruirea de baz teoretic i practic privind buna practic de endoparaziii fabric ie, trebuie s fie instruit adecvat în privin a îndatoririlor care îi revin.

Mult mai mult decât documente.

De asemenea, instruirea trebuie s fie continu i eficacitatea practic a acesteia trebuie s fie evaluat periodic. Programele de instruire trebuie s fie disponibile, aprobate de eful departamentului de produc ie sau dup caz, de eful departamentului de control al calit ii.

Înregistr rile instruirilor trebuie s fie p strate Personalul care lucreaz în zonele cu risc de contaminare, de exemplu endoparaziii fabric curate sau zonele unde sunt manipulate materiale puternic active, toxice, cu poten ial infec ios sau sensibilizant, trebuie s beneficieze de o instruire specific Vizitatorii sau personalul neinstruit nu trebuie s intre în zonele de produc ie i de control al calit ii; dac acest lucru nu poate fi evitat, ace tia trebuie s fie informa i, în prealabil, despre practicile endoparaziii fabric igien, tratamento verme parasita c mintea de protec ie necesar i s fie îndeaproape supraveghea i Conceptul de asigurarea calit ii i toate m surile capabile s îmbun t easc în elegerea i implementarea acestuia trebuie s fie discutate pe larg în timpul instruirilor.

Igiena personalului Trebuie s fie stabilite programe detaliate de igien, care s fie adaptate diferitelor cerin e din unitatea de fabrica ie. Acestea trebuie s includ proceduri referitoare la starea de s n tate, practicile de igien i de îmbr c minte a personalului. Aceste proceduri trebuie s fie în elese i respectate strict de c tre fiecare persoan ale c rei îndatoriri sunt legate de zonele de produc ie i de control.

Programele de igien trebuie s fie sus inute de c tre conducerea unit ii de produc ie i discutate pe larg endoparaziii fabric timpul instruirilor Este obligatorie examinarea medical a personalului la angajare. Fabricantul are responsabilitatea de a avea instruc iuni endoparaziii fabric, care s garanteze c problemele de s n tate care pot afecta calitatea produselor vor fi aduse la cuno tin fabricantului.

Dup prima examinare medical trebuie efectuate examin ri ulterioare ori de câte ori este necesar, în vederea protej rii fabrica iei i s n t ii personalului.

6.10. Tipologia relaţiilor intra-şi interspecifice din biocenoze

Trebuie s fie luate toate m surile practice posibile care s asigure c în fabricarea produselor medicinale veterinare nu este angajat nici o persoan afectat de o boala infec ioas sau având leziuni deschise pe suprafa a expus a corpului Orice persoan care intr în zonele de fabrica ie trebuie s poarte îmbr c minte de protec ie adecvat opera iilor care se efectueaz Sunt interzise: mâncatul, b utul, mestecatul, fumatul sau depozitarea de alimente, b utur, ig ri, medica ie personal în zonele de fabrica ie sau de depozitare.

În general, trebuie s fie interzis orice practic neigienic în interiorul zonelor de fabrica ie sau în orice alt zon unde produsul poate fi afectat Trebuie evitat contactul direct între mâinile operatorilor i produsul expus, cât i cu orice parte a echipamentului care vine în contact direct cu produsul Personalul trebuie instruit s foloseasc pancreatic cancer usmle iile sanitare pentru sp larea mâinilor Orice cerin e specifice referitoare la fabricarea unor grupe speciale de produse, de exemplu preparatele sterile, sunt descrise în anexe.

Amplasarea i proiectarea acestora trebuie s reduc la minim riscurile de erori i s permit o cur are i o între inere eficiente în scopul evit rii contamin rii încruci ate, a depunerii de praf sau murd rie i, în general, orice efect nedorit asupra calit ii produselor. Cl dirile trebuie s fie situate într-un ovarian cancer quick death care, împreun cu m surile de protec ie a fabrica iei, s prezinte un risc minim de contaminare a materialelor sau produselor Cl endoparaziii fabric trebuie s fie riguros între inute, astfel încât opera iile de între inere i reparare s nu prezinte nici un risc pentru calitatea produselor.

Cl dirile trebuie s fie cur ate endoparaziii fabric, unde este cazul, dezinfectate conform unor proceduri scrise, detaliate Iluminatul, temperatura, umiditatea i ventila warts on hands symptoms trebuie s fie corespunz toare, astfel încât s nu aib efecte nedorite, directe sau indirecte, nici în timpul fabrica iei i depozit rii produselor medicinale veterinare, nici asupra endoparaziii fabric func ion ri a echipamentului.

Tipologia relaţiilor intra-şi interspecifice din biocenoze

Zonele de fabrica ie, de depozitare i de control al calit ii nu trebuie s fie folosite ca locuri de trecere pentru personalul care nu lucreaz acolo.

Zona de fabrica ie 3.

endoparaziii fabric

Fabricarea altor produse medicinale veterinare cum ar fi: anumite antibiotice, anumi i hormoni, anumite citotoxice, anumite produse medicinale veterinare puternic active sau produse nemedicamentoase nu trebuie s se efectueze în acelea i facilit i. Pentru aceste produse, în cazuri excep ionale, principiul activit ii în campanie în acelea i facilit i poate s fie acceptat cu condi ia s fie luate precau ii deosebite i s fie realizate valid rile necesare.

Fabricarea substan elor chimice periculoase, cum ar fi pesticidele i erbicidele, nu trebuie s fie permis în localurile unde se fabric produse medicinale veterinare. Canalele deschise trebuie s fie evitate, pe cât posibil, dar, dac este necesar, trebuie s fie pu in adânci pentru a permite cur area i dezinfec ia.

Zone de depozitare 3. În mod deosebit, ele trebuie s fie curate i uscate i cu o temperatur men inut în limite acceptabile. endoparaziii fabric

Sheep endoparasite control

Atunci când sunt necesare, trebuie s fie asigurate condi ii speciale de p strare de endoparaziii fabric temperatur, umiditate care trebuie s fie controlate i monitorizate Zonele de recep ie i de expediere trebuie s asigure protec ia materialelor i a produselor fa de intemperii.